هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره/ مدیر

به نمایندگی از

سمت

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

محمد جواد سلیمی

ارتباطات سیار ایران (سهامی عام)

نائب رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل

دکتری

حسابداری

علی مقیمی

نقش اول کیفیت (سهامی خاص)

رئیس هیئت مدیره

کارشناسی ارشد

مخابرات

مجتبی مهدوی

-

مدیر مالی و اداری

کارشناسی ارشد

حسابداری

مجتبی کامل نیا

-

معاون سرمایه گذاری

دانشجوی دکتری

مدیریت مالی

آرش فریدی

-

مدیر برنامه ریزی و توسعه کسب کار

دانشجوی دکتری

مدیریت مالی