کتاب ها

عنوان کتاب ها

 

1-  سرمایه گذاری

2-  سرمایه گذاران و بازارها

3-  ارزشگذاری سهام

4-  اصول مالی شرکتی

5-  اوراق اختیار معامله

6-  بازارهای سرمایه، مدیریت مالی و مدیرت سرمایه گذاری

7-  مالی تجاری جهانی

8-  مدیریت مالی شرکتی

9-  مدیریت مالی شرکتی تئوری و در عمل