برگزاری مجمع شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا در ساختمان همراه اول در تاریخ 1402/01/29